شعر زیبای آسمان مال من است از سهراب سپهری شاعر معاصر

خواندنیشعر و ادبیات

- 98/02/23
شعر زیبای آسمان مال من است از سهراب سپهری شاعر معاصر

چشم ها را باید شستهر کجا هستم،باشم

آسمان مال من است.

پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است.

چه اهمیت دارد؟

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت؟

من نمی دانم

که چرا میگویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوترزیباست؟

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟

گل شبدرچه کم ازلاله ی قرمزدارد؟

چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید.

واژه ها را بایدشست.

واژه بایدخودباد،واژه بایدخودباران باشد.

چترهارابایدبست،

زیرباران بایدرفت

فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌

با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

دوست را زير باران بايد ديد‌

عشق را زير باران بايد جست
advertising