مار رباتیک برای عملیات های امداد و نجات ابداع شد

مار رباتیک برای عملیات های امداد و نجات ابداع شد

طراحی و ساخت پیل سوختی میکروبی برای حذف نیترات از آب

طراحی و ساخت پیل سوختی میکروبی برای حذف نیترات از آب

اطلاعات شخصی نیم میلیون نفر در گوگل پلاس به سرقت رفت

اطلاعات شخصی نیم میلیون نفر در گوگل پلاس به سرقت رفت

مجرمان سایبری قبل از ارتکاب جرم ردیابی می شوند

مجرمان سایبری قبل از ارتکاب جرم ردیابی می شوند

پژوهشگران ژاپنی ربات شبیه انسان را ابداع کردند

پژوهشگران ژاپنی ربات شبیه انسان را ابداع کردند