چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟

چه تعداد سیاره در کهکشان ما وجود دارد؟

آیا می دانید یک سال نوری چند سال زمین است؟

آیا می دانید یک سال نوری چند سال زمین است؟

نخستین خشکی زمین چه‌وقت از آب بیرون آمد؟

نخستین خشکی زمین چه‌وقت از آب بیرون آمد؟

دانشمندان پدیده به وجود آمدن جهان هستی را یافتند

دانشمندان پدیده به وجود آمدن جهان هستی را یافتند

محققان ۶ سیگنال رادیویی از مکانی بسیار دورتر از کهکشان راه شیری دریافت کرده اند.

محققان ۶ سیگنال رادیویی از مکانی بسیار دورتر از کهکشان راه شیری دریافت کرده اند.