ابر جراح ایرانی  مغز واعصاب جهان دکتر مجید سمیعی

ابر جراح ایرانی مغز واعصاب جهان دکتر مجید سمیعی

نادرشاه افشارقویترین پادشاه هخامنشی صاحب کوه نور

نادرشاه افشارقویترین پادشاه هخامنشی صاحب کوه نور

زندگی دکترعلی شریعتی ازتولدتامرگ

زندگی دکترعلی شریعتی ازتولدتامرگ

گذری بر زندگی شاعروریاضیدان حکیم ابوالقاسم عمر خیام

گذری بر زندگی شاعروریاضیدان حکیم ابوالقاسم عمر خیام

پرسپولیس بنای ساخته شده به دست پادشاه نابغه هخامنشی داریوش اول

پرسپولیس بنای ساخته شده به دست پادشاه نابغه هخامنشی داریوش اول

آدولف هیتلر Adolf hitler بزرگترین رهبرنازی آتش افروز یانابغه

آدولف هیتلر Adolf hitler بزرگترین رهبرنازی آتش افروز یانابغه

بزرگترین پادشاه هخامنشی جهان ،کوروش کبیر

بزرگترین پادشاه هخامنشی جهان ،کوروش کبیر