خوان هشتم سروده مهدی اخوان ثالث

خوان هشتم سروده مهدی اخوان ثالث

شعر زیبایی از مولانا به نام تو مرا جان جهانی

شعر زیبایی از مولانا به نام تو مرا جان جهانی

شعر زیبای بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم از فریدون مشیری

شعر زیبای بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم از فریدون مشیری

شعر زیبای می تراود مهتاب از نیما یوشیج

شعر زیبای می تراود مهتاب از نیما یوشیج