الگوی ساخت گل کاغذی با مقوای فابریانو

خواندنیهنرهای دستی

- 97/08/10
الگوی ساخت گل کاغذی با مقوای فابریانوبرای ساخت گل کاغذی به کاغذA4برای کشیدن الگو -چسب حرارتی و قیچی نیاز داریم

الگوی ساخت گل کاغذی با مقوای فابریانو


واین الگوها راکه در تصویر می بینید را با سایز های مختلف برش داده شود به طور مثال گل را زمانی که نگاه کنید اول گلبرگ های کوچک و سپس متوسط و در نهایت اطرافش گل برگ های بزرگ پوشیده شده است که سایز گل برگ ها کاملا سلیقه ای است
advertising