کشف جد مشترک موجودات زنده

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/10/29
کشف جد مشترک موجودات زندهبا قدیمی‌ترین جد تمام موجودات زنده آشنا شوید. دانشمندان پرتره‌ی ژنتیکی دقیقی از جد مشترک همه‌ موجودات زنده تهیه کرده‌اند و آن را «لوکا» (LUCA) می‌نامند که مختصر Last Universal Common Ancestor (آخرین جد مشترک همگانی) است. محققان می‌گویند این موجود می‌تواند اسرار پیدایش حیات روی زمین را فاش می‌کند. دانشمندان حدس می‌زنند که جد مشترک ما چهار میلیارد سال پیش، در نزدیکی یک چشمه‌ گرمابی در اعماق اقیانوس می‌زیستند. برای اولین بار، دانشمندان تصویری از ظاهر احتمالی قدیمی‌ترین جد ما تهیه کرده‌اند، اما همه از این پرتره قانع نشده‌اند.

از این رو دانشمندان به بررسی ژن‌های باکتری‌ها و آرکی‌ها پرداختند که دو گروه بزرگ چتری از حیات تک‌سلولی هستند. ژن‌هایی که در حداقل دو گروه از باکتری‌ها و دو گروه از آرکی‌ها شناسایی می‌شدند، احتمالا به لوکا تعلق داشتند. 355 ژنی که محققان انتخاب کردند، نشان می دهد که لوکا بدون اکسیژن زندگی می‌کرده و به جای آن، انرژی خود را از دی‌اکسید کربن و هیدروژن تامین می‌کرده است. همچنین این موجود در برابر دمای بسیار بالا مقاوم بوده و به وجود فلزات نیاز داشته است.

دانشمندان از مدتها قبل در این فکر بودند که آیا حیات در نزدیکی منافذ گرمابی آغاز شده یا خیر. در این مناطق، آب دریا با ماگمای گرم حرارت می بینند و موجودات میکروسکوپی غیرعادی در آن زندگی می‌کنند. تصویری که تحقیق جدید ارائه داده، به خوبی با این سبک زندگی سازگار است. البته دانشمندان در مورد جایگاهی که این ویژگی ها می تواند لوکا را در جدول زمانی موجودات اولیه قرار دهند، اختلاف نظر دارند.

این موجود بسیاری از ژن‌های مورد نیاز برای حیات را نداشته و بر ترکیبات شیمیایی محیط اطرافش تکیه داشته است. این موجود از ابزار بسیار کمی برای ساخت اسیدآمینه‌ها و نوکلئوتیدها که اجزای اصلی حیات هستند، برخوردار است. در هر صورت، دانشمندان در حال جمع آوری سرنخ های بیشتر در مورد برخی از اشکال حیات اولیه هستند. برخی از این اجداد باستانی ممکن است بسیار ساده و بیگانه به نظر برسند، اما در نهایت به موجودات زنده کنونی مانند انسان تکامل یافته‌اند.
advertising