معمای تصویری نقاط سیاه و سفید

خواندنیطنز و معما

- 97/08/08
معمای تصویری نقاط سیاه و سفیدبراساس قرارگیری مهره های سفید و سیاه بگویید به جای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

معمای تصویری نقاط سیاه و سفید

جواب:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
در هر ردیف، تصویر وسط حاصل بر روی هم قرار گرفتن تصویر های چپ و راست (در همان ردیف است) به طوری که اجتماع نقاط سیاه اتفاق می افتد.
advertising