علی لاری نویسنده و رمان نویس کرمانشاهی

خواندنیزندگی نامه

- 97/09/09
علی لاری نویسنده و رمان نویس کرمانشاهیعلی لاری کرمانشاهی در سال 1324 در کرمانشاه به دنیا آمد. از کودکی ذهنی کنجکاو داشت. وی در دوران نوجوانی با ادبیات آشنا شد و به نوشتن پرداخت. نخستین کتاب لاری «وق‍ت‍ی ک‍ه ش‍ک‍وف‍ه‌ه‍ا م‍ی‌ش‍ک‍ف‍ن‍د و زم‍ان‍ی ک‍ه ب‍رگها م‍ی‍ری‍زن‍د» بود که با نام مستعار «شکوفه لاری کرمانشاهی» هنگامی که 16 ساله بود، در سال 1343 به چاپ رسید. لاری پس ازانقلاب تنها موفق به چاپ یک کتاب شد و در سال 1370 «برفابه‌های بهاری» را به چاپ سپرد. این اثر به عنوان نشان‌دهندهٔ دوران افول ادبیات اقلیمی فارسی منطقهٔ کرمانشاه شناخته شده‌است.

مرگ لاری کرمانشاهی


لاری کرمانشاهی بعد از گذراندن سختی های ،درسال‌های پایانی زندگی خود دچار ورشکستگی شدازاین روسال‌های سختی را پشت سر گذاشت.علت فوت وی نیز سکته بود. در تابستان 1388 در تهران درگذشت.
علی لاری نویسنده و رمان نویس کرمانشاهی

داستان ها و آثار لاری کرمانشاهی


دستنوشته‌های زیادی از وی به جای مانده که رمان‌های ناتمام وی را شامل می‌شوند. یکی از این رمان‌های ناتمام «تنهایی رئیس‌جمهور» نام دارد که به شرح زندگی قاضی محمد، رییس‌جمهور جمهوری مهاباد می‌پردازد. چنانچه از آن زنده یاد نام برده می‌شود وی علاوه بر آثارخود،درزندگی شخصی خود نیزهمواره دوستدار و غم خوار قشرفرودست جامعه بوده و درصدد ایجاد اشتغال برای آن هابوده‌است.

لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، وق‍ت‍ی‍ک‍ه ش‍ک‍وف‍ه‌ه‍ا م‍ی‌ش‍ک‍ف‍ن‍د و زم‍ان‍ی‍ک‍ه ب‍رگ‍ه‍ا م‍ی‍ری‍زن‍د، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ب‍رف‍اب‍ه‌ه‍ای ب‍ه‍اری، ت‍ه‍ران: ش‍ب‍اه‍ن‍گ، 1370.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ب‍ی‌ب‍ی خ‍ان‍م: داس‍ت‍ان دراز، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ص‍ف‍رم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی، ب‍ی ب‍ی خ‍ان‍م: داس‍ت‍ان دراز، ویراست دوم، ت‍ه‍ران: م‍رج‍ان، 1348.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، چشم الفی‌ها، کرمانشاه: سمنگان،1348.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، س‍ال‍ه‍ای از دس‍ت رف‍ت‍ه: م‍ج‍م‍وع‍ه 14داس‍ت‍ان، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، غ‍روب ب‍ی‍ن‍وای‍ان، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ص‍ف‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی، غ‍روب ب‍ی‍ن‍وای‍ان، ویراست دوم، ت‍ه‍ران: م‍رج‍ان، 1348.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ف‍ردا ح‍م‍ل‍ه آغ‍از م‍ی‍ش‍ود، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ص‍ف‍رم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی، ک‍ارگ‍ران: داس‍ت‍ان دراز، م‍رج‍ان، 1348.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ک‍وچ ن‍اش‍ک‍ی‍ب: داس‍ت‍ان دراز، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
لاری ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی، ک‍وم‍ای‍ن: م‍ج‍م‍وع‍ه ده داس‍ت‍ان، ت‍ه‍ران، بی‌نا، بی‌تا.
شعر لاری کرمانشاهی
لاری کرمانشاهی، قلبم را به خاک بسپارید، مجموعه اشعار، بی‌نا، بی‌تا.
آثار منتشر نشده لاری کرمانشاهی
تنهایی رئیس‌جمهور
فراسوی شب
هزارپا
advertising