آموزش گل سر با گیپور

خواندنیهنرهای دستی

- 98/03/13
آموزش گل سر با گیپوردر اینجا روش ساخت گل سر پاپیونی را به شما آموزش می دهیم.برای ساخت گل سر پاپیونی ، نیاز به پارچه ساده و نوار گیپور دارید.گل سری های از جنس گیپور و زیبا
شکل پارچه را به شکل مربع تا کنید.
نوار گیپور را کنار هم بگذارید. آن ها را دور تا دور پارچه مربعی مطابق شکل زیر بپیچید.از وسط، چین های مرتبی ایجاد کنید.
آموزش گل سر با گیپور
با نخ این چین ها را کنار هم قرار دهید.برای زیبایی کار با ربان هم رنگ حاشیه، وسط پاپیون را زینت دهید.

اگر بخواهید گیره سر یا گل سر داشته باشید می توانید پاپیون ساخته شده را روی آن ها قرار دهید.
advertising