آموزش درست کردن دستگیره طرح خوک

خواندنیهنرهای دستی

- 98/02/14
آموزش درست کردن دستگیره طرح خوکابتدا الگوی بیضی شکلی تهیه کنید.از پشم شیشه یا اسفنج نیم سانتی، برابر الگو و از پارچه دو عدد با محاسبه درز برش بزنید.پشم شیشه را بین دو لایه پارچه قرار داده و کوک یا سنجاق بزنید تا ثابت بماند.
آموزش درست کردن دستگیره طرح خوک
روبه هر دو به طرف بیرون و آستر به طرف داخل و پشم شیشه باشد.حالا برای ابر دوزی، به پهنای خط کش خطوطی روی کار رسم کنید

جهت دیگر هم خط کشی کنید.روی خط کشی ها را چرخ کنید.برای گوشها الگویی تهیه کنید.از پارچه صورتی رنگ، 4 عدد با محاسبه اضافه درز برش بزنید.رویه پارچه را روی هم گذاشته و بالای گوش را بدوزید.پایین را برای برگرداندن باز بگذارید.به رویه برگردانید و اتو کنید.لبه پایین را به داخل کار برده و کوک بزنید.

الگو را نصف کرده و 4 عدد روی پارچه برش بزنید.مثل قبل ابردوزی کنید.از پارچه نوار اریبی به پهنای 4 سانت تهیه کنید.رویه نوار را به رویه کار بدوزید.نوار را به طرف دیگر کار ببرید.به داخل تا زده و بدوزید.مانند تصویر دو تکه را روی قسمت بیضی شکل بگذارید.از پارچه نوار اریبی به اندازه محیط بیضی تهیه کنید.رویه نوار را به رویه کار بدوزید.

در صورت تمایل می تونید بالای دستگیره را بندینک بگذارید.نوار را به پشت کار برگردانده ، تا بزنید و بدوزید.گوشها را بدوزید.گوشها را به طرف رویه کار تا کرده و کوک بزنید.از پارچه صورتی دو بیضی کوچک برای بینی ببرید.دو رویه بینی را روی هم گذاشته،دور تا دور آن را بدوزید، فقط قسمتی را برای به رویه برگرداندن باز بگذارید.به رویه برگردانید

قسمت باز را بدوزید.سوراخ بینی را کوک بزنید.بینی را در محل خود بدوزید.برای چشم ها دو دکمه یا مهره بدوزید.ابرو و لب را هم کوک بزنید.دوخت دستگیره خوک به پایان رسید.
advertising