چرا گاو نشخوار می کند

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/19
چرا گاو نشخوار می کندگاو، حیوانی است که پس از چرای سریع و مصرف مقداری علوفه، آن ها را بی درنگ بلعیده و به شکمبه ی خود انتقال می دهد. پس از اتمام چرا زمان استراحت حیوان فرا می رسد و در این حین محتویات درون شکمبه با حرکات چرخشی جابجا شده و به خوبی در هم آمیخته و سپس به نگاری منتقل می شوند. قطعات کوچک مواد غذایی پس از مدت زمانی توقف در نگاری به فضای دهان وارد شده و بعد از آب گیری، خوب جویده می شوند
غذای جویده شده با عبور از لوله ی مری وارد هزارلا شده و عمل هضم روی آن صورت می گیرد. در پایان مواد مغذی موجود در هزارلا به شیردان منتقل و جذب می شوند
چندین هزار سال پیش، بعضی از حیوانات نمی توانستند خودشان را از آزار حیوانات نیرومندتر در امان نگه دارند. آنها برای اینکه بتوانند زندگی خود را تامین کنند، مجبور بودند که به هنگام پیدا کردن غذا، با شتاب آن را بدون جویدن ببلعند و دوباره به مخفیگاه خود باز گردند. سپس در آنجا با خیال آسوده، آرام می گرفتند و غذایی را که قبلاً بلعیده بودند، بالا می آوردند و می جویدند و دوباره می بلعیدند
حیوانات نشخوار کننده ای که امروز با ما زندگی می کنند، از نسل همین حیوانات می باشند. تقریباً تمام پستاندارانی که انسان آنها را مورد استفاده قرار می دهد، حیوانات نشخوار کننده هستند. تعدادی از این حیوانات عبارتند از: گاو، گوسفند، بز، شتر، آهو، بز کوهی و لاما

حیوانات چگونه نشخوار می کنند


معده ی نشخوار کنندگان وضع خاص و پیچیده ای دارد؛ به عبارتی دارای پنج قسمت جداگانه است که عبارتند از:
1_سیرابی یا شکمبه
2_نگاری
3_هزارلا
4_شیردان یا معده ی حقیقی
5_روده
غذایی که جانور نشخوار کننده می بلعد، در هر کدام از این قسمت ها دستخوش تغییر مخصوصی می شود. زمانی که حیوان غذا را می بلعد، در مرحله ی اول آن را به صورت گلوله های درشتی وارد سیرابی (یا شکمبه) می کند
سیرابی از چهار قسمت دیگر معده جانور نشخوار کننده بزرگتر است و غذا در آنجا خیس می خورد و نرم می شود. غذا سپس به درون نگاری می رود و در آن قسمت به صورت ساچمه های ریز در می آید. بعد از اینکه حیوان نشخوار کننده غذایش را بلعید، معمولاً دراز می کشد و در حالی که استراحت می کند، غذا را به تدریج از نگاری به دهان بر می گرداند و آن را درست می جود
پس از جویدن کامل، دوباره غذا را قورت می دهد. ولی این بار آن را به داخل هزارلا می فرستد. غذا از هزارلا وارد معده ی حقیقی (یا شیردان) می شود و عمل هضم در شیردان حیوان صورت می گیرد. تفاوت شتر با سایر حیوانات نشخوار کننده فقط در این است که شتر دارای هزارلا نمی باشد
در آرواره ی بالای گاو هیچ دندانی وجود ندارد و به همین جهت است که لثه ی بالای گاو پهن و سفت است. گاو علف را میان لثه ی آرواره ی بالایی و دندان های آرواره ی پایینی اش محکم می گیرد و سپس با حرکت سر علف را از بوته جدا می سازد و می بلعد
advertising