معمای معادله چوب کبریت ها

خواندنیطنز و معما

- 97/08/12
معمای معادله چوب کبریت هاتعدادی چوب کبریت داریم. به نظر می رسد معادله اشتباهی پیش رو داشته باشیم. ولی کافیست یک چوب کبریت را جا به جا کنیم تا همه چیز درست شود
برای پاسخ می توانید معادله تساوی جدید را بنویسید. به نظر شما برای این معما چند جواب می تواند وجود داشته باشد؟

معمای معادله چوب کبریت هاپاسخ معمای معادله چوب کبریت ها.
.
.
.
.
.
.
.
سه حالت امکان پذیر است که در شکل زیر مشاهده می کنید
advertising