علت بلعیدن سنگ ریزه در پرندگان

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/11/23
علت بلعیدن سنگ ریزه در پرندگاناز صبح تا بعداظهر که مرغها تغذیه غذایی دارند به صورت طبیعی مقداری شن همراه دانه ها میخورند واینکه علت اصلی فقط هضم غذا است یا تاثیرات دیگری در رشد مرغها و رفع آلودگی وسم تولید ازخوردن غذاهای گوناگون است می گذارد قابل تحقیقات بیشتر است.

پرندگان دانه خوار، اغلب سنگریزه هایی را نیز همراه دانه می بلعند. به نظر نمی آید که بلعیدن سنگریزه آنها را آزار دهد. در واقع، سنگریزه در هضم غذاهای سفت و سخت به آنها کمک می کند. سنگریزه هایی که پرندگان می بلعند به اندامی عضلانی به نام سنگدان وارد می شود. پرندگان به دندان که نیاز به عضلات و استخوان های آرواره ای قوی دارد، احتیاجی ندارند و عمل جویدن را سنگدان انجام می دهد. حرکت سنگریزه ها در سنگدان موجب خرد شدن غذاهای سفت و سخت می شود.

سنگدان (Gizzard) قسمت عقبی معده ی پرنده است. بخش ابتدایی آن، غده ای شکل است و مایعاتی هضم کننده ترشح می کند. غذای هضم شده از سنگدان عبور کرده و جذب روده می شود.
advertising