چگونه محیط خانه را برای سالمندان ایمن کنیم

سبک زندگیسایر

- 97/10/27
چگونه محیط خانه را برای سالمندان ایمن کنیماتاق حتما دارای پنجره باشد و فضا کافی برای حرکت دادن و جابجا کردن ویلچر موجود باشد. و حتما حمام در اتاق سالمند یا نزدیک به آن باشد. کنار یا بالای تخت سالمند زنگ قرار بگیرد تا در صورت نیاز سالمند به کمک اهالی خانه و پرستار سالمند در منزل بلافاصله متوجه شوند. همچنین نور کافی برای مطالعه سالمند در رختخواب فراهم شود.

سرویس بهداشتی مطلوب سالمند:طراحی این مکان باید به صورتی انجام شود که حرکت ویلچر به راحتی امکا پذیر باشد. وامکانات مناسب برای افراد معلول نیز در نظرگرفته شود.سینک ها نیز باید دارای شیر آب گرم وسرد باشند و در کنار کلیه دیوارها میله های حمایتی موجود باشند که سالمند بتواند با کمک گرفتن از آنه به راحتی حرکت کند.وجود زنگ در این محیط ها نیز برای باخبر شدن پرستار سالمند در منزل از درخواست کمک سالمند ضروری است.

سالن و اتاق نشیمن باید دارای نور کافی بوده و همچنین دور تا دور دیوارها همانند سرویس بهداشتی دارای میله باشد تا سالمند بتواند برای راه رفتن و حرکت کردن از آن ها کمک بگیرد. همچنین وجود یک کاناپه راحتی برای استراحت سالمند بسیار ضروری است. همچنین تا جای ممکن استفاده از سرامیک و سنگ برای کف سالن ها می تواند برای مراقبت از سالمند خطرساز باشد و خطر شکستگی و افتادن را افزایش می دهد. و استفاده از موکت حداقل در مسیر حرکتی سالمند می تواند به مقدار قابل توجهی این خطرات رو کاهش دهد. در تمامی پنجره ها نیز وجود نرده بسیار ضروری است.

آشپزخانه : از نگهـداری مقادیـر زیـاد مـواد در قفسـهها و کابینتهـای فوقانـی و غیرقابــل دســترس اجتنــاب کنیــد. ایــن امــر از تعــداد دفعــات اسـتفاده سـالمندان از صندلـی یـا چهارپایـه بـرای دسترسـی بـه مواد و اشیاء میکاهد. بــرای مــواردی کــه نیــاز اســت چیــزی از قفســه های فوقانــی برداشــته شــود، یــک نردبــان دســتی محکــم میبایســت وجــود داشــته باشــد. یــک نردبــان خــوب جهــت حفــظ تعــادل فــرد صعودکننده بایستی از پلههای پهنی برخوردار باشد.مایکروفـر کـه جهـت آمـاده کـردن غذا اسـتفاده میشـود بایسـتی روی حداکثـر در سـطح ارتفـاع چشـمان فـرد تـا زمیـن و ترجیحـا میــز قــرار گیــرد. اگــر ارتفــاع قــرار گرفتــن آن بالاتر از ارتفــاع چشمان باشد، گذاشتن و برداشتن غذا دشوار میشود. ماشــین ظرفشــویی، لباسشــویی و خشــک کن بایســتی در یــک ً 15 تــا 20 ســانتیمتری از ســطح زمیــن قــرار گیرنــد تــا در زمــان پــر و خالــی کــردن آنهــا اجبــاری بــه خــم شدن بیش از حد نباشد .بایسـتی دسـتگیرههای کابینـت، کشـوها و درهـا از انـواع بزرگتـر کـه بـه شـکل C یـا D انگلیسـی هسـتند، تهیـه شـود تـا بـرای افرادی که آرتزوهای دردناک دارند مفید باشد. شـیرهای آب سـینک آشـپزخانه، بایسـتی تبدیـل بـه نـوع اهرمـی شـود و از انواعـی کـه نیـاز بـه پیچانـدن دارنـد، اسـتفاده نشـود. بهتـر اسـت دسـتگیره درهـا نیـز بـه همیـن صـورت تبدیـل شـوند.

در صـورت امـکان بایـد نیـاز فـرد سـالمند بـه بـاال و پاییـن رفتـن از پلههــا کاهــش یابــد کــه ایــن امــر بــا در نظــر گرفتــن اتــاق خـواب در طبقـه همکـف یـا در همـان طبقـهای کـه اتاق نشـیمن، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی او قــرار گرفتــه اســت، محقــق میشود.در صورتـی کـه چنیـن وضعیتـی امـکان پذیـر نیسـت بایسـتی از لغزنده نبودن نردهها مطمئن شویم. اگـر عالئمـی دال بـر لغزنـده بـودن و شـل بـودن نردههـا مشـاهده نسـبت بـه محکـم کـردن آنهـا اقـدام بـه شـود میبایسـت فـورا عمـل آیـد. نردههـا بایسـتی در ارتفـاع مناسـبی کـه بـه نسـبت
قد سالمند تنظیم میشود ثابت گردند.

کـف سـاختمان بایسـتی لغزنـده نباشـد و فرشهـا نبایـد موجـب لیز خوردن و سقوط سالمند شود. بــااگــر از فرشهــای بــزرگ اســتفاده میشــود بایــد حتمــا وسایلی روی کف ساختمان محکم شوند. هنــگام خریــد مبلمــان جدیــد، بایــد مبلهــای محکــم و بــزرگ کــه باعــث افتــادن ســالمند نمیشــوند و قــادر بــه تحمــل وزن وی هســتند، انتخــاب گردنــد چرا کــه بســیاری از ســالمندان موقــع راه رفتــن در منــزل از مبلمــان بــه عنــوان تکیــه گاه اســتفاده میکننــد. تمامی وسایل الکترونیکی منزل بایستی به دقت بررسی شوند. دو شــاخهها و ســیمها از مــواردی هســتند کــه توجــه بیشــتری را میطلبنـد. تنهـا بایسـتی از سـیمهای عایـق دار اسـتفاده شـود و نیـز اطمینـان حاصـل شـود کـه هیـچ کـدام از وسـایل الکترونیکـی نزدیـک منابع رطوبت نظیر سینک آشپزخانه و وان حمام قرار نگیرد.یــک دســتگاه تلفــن در محلــی قابــل دســترس گذاشــته شــود و نیـز تمامـی شـماره تلفنهـای اضطـراری در جایـی کـه بـه آسـانی قابل رؤیت قرار داده شود. تلفن باید دارای شماره گیر با ابعاد بزرگ و کامال قابل دید باشد. بـا رعایـت ایـن نـکات سـاده میتوانیـد از آرامـش خاطـر بیشـتری در خصــوص ایمنــی ســالمند دوست داشــتنی خانــواده خــود، برخوردار شوید.
advertising