چرا منقار پرندگان فرق دارد

علمی و تکنولوژیعلمی

- 97/09/19
چرا منقار پرندگان فرق داردخدا به همه پرنده ها «منقار» داده است. مثلاً منقار گنجشک ها کوچک است و منقار پرندگان ماهی خوار بلند و بزرگ می باشد. ما به منقار پرندگان، «نوک» می گوییم
شکل منقار پرندگان با هم فرق دارند و رنگشان نیز متفاوت است. پرندگان به وسیله منقار، به راحتی می توانند غذایشان را بردارند و بخورند. پرندگان به جای دهان، منقار دارند و گاهی با منقار خود به شکار می روند. آن ها از منقار خود به جای دهان، چنگال، قاشق، نیزه و چاقو استفاده می کنن
اگر از نزدیک به منقار یک طوطی و یک اردک دقت کنید، متوجه می شوید که شکل منقار آنها بسیار متفاوت است. شکل منقار پرندگان به نوع غذای آنها بستگی دارد. خوراک بسیاری از پرندگان به چند نوع غذای معین محدود می شود و منقارشان نیز بر همین اساس شکل گرفته است
عقاب، کرکس و شاهین منقارهای خمیده و تیز دارند. این پرندگان گوشتخوار هستند و منقارشان برای پاره کردن گوشت کاملاً مناسب است
منقار طوطی نیز برای خوردن میوه و شکستن دانه مناسب می باشد
منقار اردک که شکلی تخت و پهن دارد به او امکان می دهد آب را صاف کرده و ذرات ریز غذا را از آن جدا کند
منقار مخروطی گنجشک نیز برای برچیدن دانه و نوک زدن به میوه ها، بهترین شکل ممکن را دارد
advertising