تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد

تلسکوپ فضایی کپلر بازنشسته شد

چه حیواناتی تاکنون راهی فضا شده‌اند؟

چه حیواناتی تاکنون راهی فضا شده‌اند؟

نام گذاری های جدید دو دهانه ماه

نام گذاری های جدید دو دهانه ماه

رشد ۴۴ درصدی شرکت ال جی در سه ماه سوم ۲۰۱۸

رشد ۴۴ درصدی شرکت ال جی در سه ماه سوم ۲۰۱۸

قدرت بمب هیدروژنی چه قدر است

قدرت بمب هیدروژنی چه قدر است

کشف آب در ماه چه تاثیری روی اکتشافات فضایی آینده دارد

کشف آب در ماه چه تاثیری روی اکتشافات فضایی آینده دارد

فضای مجازی را بشناسیم

فضای مجازی را بشناسیم